PROTEKSI DAN RETHINGKING KHAZANAH TURAS QADIM

STUDI KITAB AL-MUSANNAF KARYA 'ABD AL-RAZAQ AS-SAN'ANI

  • Shohibul Adib IAINU Kebumen
Keywords: Al-Musannaf, hadis, sanad

Abstract

 Penelitian ini mencoba mengelaborasi khazanah kitab turast qadim, yakni kitab al-Muṣannaf . Sebagai sebuah penelitian, kitab al-Muṣannaf karya ‘Abd al-Razāq ini sangat layak untuk dijadikan referensi penelitian ke depan, khusunya kajian mengenai tema-tema yang diangkat ‘Abd al-Razāq dalam kitabnya tersebut untuk dikontekskan dalam konteks kekinian. Misal, tema tentang “Jihad” dalam Kitāb al-Jihād terutama bab “Kewajiban Perang” (bāb wujūb al-ghażwu). Namun begitu, tidak menutup kemungkinan kitab ini jauh dari kelemahan, seperti banyaknya pengulangan-pengulangan hadis yang seringkali menjadikan kitab ini agak “sedikit tebal” dan “sedikit membosankan”. Meskipun demikian, pengulangan penulisan hadis sebenarnya dapat juga menjadi kelebihan jika dikuatkan atau ditulis ulang dengan jalur sanad yang berbeda.

References

Al-Fayyumi, t.t. Al-Miṣbaḥ al-Munīr fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr li ar-Rāfi’ī, Beirūt: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah.
Amin, Kamaruddin, 2003. “Book Review The Origins of Islamic Jurisprudence Meccan Fiqh before the Classical School”, dalam Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 1, Vol. 41.
Asqalāni, Ibn Ḥajār al-, Lisān al-Mīzān,dalam CD Maktabah al-Syāmilah versi III atau al-Iṣdār al-Sālis.
Asqalāni, Ibn Ḥajār al-, Tahżīb al-Tahżīb, CD Maktabah al-Syāmilah versi III atau al-Iṣdār al-Sālis.
Asqalāni, Ibn Ḥajār al-, Taqrīb al-Tahżīb, dalam CD Maktabah al-Syāmilah versi III atau al-Iṣdār al-Sālis.
Azami, Muhammad Mustafa, 1992. Studies in Hadith Methodology and Literatur, edisi Indonesia terj. A. yamin Metodologi Kritik Hadis, terj. A. Yamin, Jakarta: Pustaka Hidayah.
Azdiy, Ma’mar bin Rasyid al-, t.t. Fahāris al-Muṣannaf ‘Abd al-Razāq, Beirut: al- Maktab al-Islāmiy.
Bruinessen, Martin Van, 1990. dalam Bijdragen Tot de Taal-, Land-en Volkankunde, Deel 146 Ze en 3e Aflevering.
Goldziher, Ignaz, 1967. Muslim Studies, London: t.tp.
Itr, Nuruddin al-, 1992. Ulumul Hadis, terj. Endang Soetari dan Mujio, Bandung: Rosdakarya.
Jamilah, Syaukat, 1994. “Pengklasifikasian Literatur Hadis”, dalam Al-Hikmah, No. 13 April-Juni.
Kattani, Muhammad bin Ja’far al-, Ar-Risālah al-Mustafāt, Beirūt: Dār al-Ilmī, 1322.
Kharasāni, Adām al-, Mausū’ah A’lām, dalam Maktabah al-Syāmilah versi III atau al-Iṣdār al-Sālis.
Khātib, ‘Ajjāj al-, 1963. Al-Sunnah Qabl al-Tadwin, kairo: Maktabah Wahbah. Khātib, ‘Ajjāj al-, Muhammad, 1977. Usūl al-Ḥadiṡ; ‘Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥuhu,
Beirūt: Dār al-‘Ilm li al-Malayīn.
Manżūr., Ibn, 1868. Lisān al-Arab, Mesir: Dār al-Mishriyyah li al-Ta’lif wa al- Tarjamah.
Miyā, Ibrāhim, “Muqaddimah an-Nāsyir” dalam ‘Abd al-Razāq, 1983. al-Muṣannaf (ed.) Ḥabīb ar-Rahmān al-‘Aẓami, Beirūt: Majelis al-‘Ilmī.
Mizzī, Yusūf bin az-Zaki al-, Tahżīb al-Kamāl dalam CD Maktabah al-Syāmilah versi III atau al-Iṣdār al-Sālis.
Motzki, Harald, 2002. The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools, Leiden: Boston Koln.
Muhammad bin Ismail al-Ṣan’anīy, t.t. Subūl al-Salam; Syarḥ Bulūg al-Marām min Jam’ Adillat al-Ahkam, Mesir: Dār al-Fikr.
Naisābury, Muhammad Ḥakim al-, t.t. Ma’rifāt Ulūm al-Ḥadiṡ; Kairo: Maktabah al-Mutanaby.
Razāq, ‘Abd al-, al-Muṣannaf (ed.), 1983. Ḥabīb ar-Rahmān al-‘Aẓami, Beirūt: Majelis al-‘Ilmī.
Sa’ad, Muhammad Ibn, 1322 H. aṭ-Ṭabaqāt al-Kubrā, Leiden: E.J.Brill.
Sakhawi, Syamsuddin Muhammad bin ‘Abd ar-Rahman as-, 1968. Fatḥ al- Mugis; Syarḥ Alfiyyah al-Ḥadiṡ li al-‘Irāqīy, Al-Madinah al-Munawarah: al- Maktabah al-Salafiyyah.
Syuhudi, Ismail, 1988. Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, Jakarta: Bulan Bintang.
Syuhudi, Ismail, 1992. Metodologi penelitian Hadis Nabi, Jakarta: Bulan Bintang.Żahaby, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad Aż-, 1963. Mizān al-I’tidāl fī Naqd
al-Rijāl , T.tp.: Isā al-Bābi al-Ḥalāby.
Żahaby, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad Aż-, Siyar a’lām an-Nubulā’ dalam CD Maktabah al-Syāmilah versi III atau al-Iṣdār al-Sāl
Published
2017-10-09
How to Cite
Adib, S. (2017). PROTEKSI DAN RETHINGKING KHAZANAH TURAS QADIM. An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam, 4(2), 55-70. https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v4i2.96
Section
Articles